Kitchen Management
Kitchen Management ฟีจเจอร์ที่คอยจัดระบบให้ห้องครัว ช่วยเรียบเรียงลำดับคิวการทำอาหาร จัดหมวดหมู่ รวมรายการที่สั่งมาซ้ำๆกันเพื่อพ่อครัวจะได้ทำงานในครั้งเดียว ระบบแจ้งเตือนหากรายการอาหารค้างอยู่ในคิวนานเกินไป อีกทั้งยังสามารถแสดงข้อมูลผ่านทางหน้าจอมอนิเตอร์หรือพิมพ์เป็นสลิป
ระบบ KOT (Kitchen order ticket)
เป็นการส่งรายการอาหารไปยังห้องครัวได้โดยตรง ผ่านทางเครื่องพิมพ์รายการอาหาร ช่วยให้ลดความผิดพลาดในการสั่งอาหารซับซ้อนกันจากพนักงานหลายคน รวมถึงระบุพนักงานผู้สั่งรายการอาหารนั้น เพิ่มประสิทธิภาพระหว่างพนักงานงานรับรายการอาหารและพ่อครัว เป็นต้น
Intelligent Kitchen Video
เป็นระบบแสดงรายการอาหารผ่านทางจอภาพ เช่นมอนิเตอร์หรือโทรทัศน์ ที่ติดตั้งภายในห้องครัว ช่วยให้เห็นคิวรายการอาหารที่ค้างอยู่ นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเตือนงานที่ยังค้างเมื่อใช้เวลานานผิดปกติ ช่วยรวมยอดรายการอาหารที่มีการสั่งซ้ำกัน เพื่อลดเวลาการทำอาหารของห้องครัว
รองรับระบบตรวจสอบรายการอาหารก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้่่า (Order Checker Managenent)
สำหรับระบบ Kitchen Monitor นั้นจำเป็นต้องมี Checker ไว้คอยตรวจสอบข้อมูลรายการอาหารที่ออกจากห้องครัว เพื่อให้ส่งถึงโต๊ะลูกค้าได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ โดย Order Checker นั้นสามารถจัดลำดับแบ่งการเสิร์ฟอาหารได้ เช่นอาหารที่เสิร์ฟโต๊ะใกล้เคียงกัน สามารถจัดให้กับพนักงานเสิร์ฟคนเดียวกันไปเพื่อลดเวลาในการให้บริการ ทำให้ลูกค้าประทับใจในความรวดเร็วในการให้บริการ
Highlight
• Smart KOT Printing by item category and order area
• Duplicate order ticket to checker printer
• Intelligent Kitchen Video – helping chef to group duplicate order item
• Order Checker Manager supported