Customers
ระบบบริหารจัดการลูกค้า
Highlight
• Customer ledger and customer credit book
• Customer credit limited
• Customer loyalty point program
• Customer discount, member privileged balance
• Frequency used customers reports
 
ระบบบริหารจัดการลูกค้าใน easy restaurant สามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริการโดยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆและยังมีระบบเพิ่มเติมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบเครดิตลูกค้า, ระบบส่วนลดและบัตรสะสมสำหรับลูกค้า, รายงานการใช้บริการของลูกค้าแต่ละคน รวมถึงความถี่ในการมาใช้บริการ
โดยระบบยังสามารถยังดูข้อมูลการใช้บริการย้อนหลังของลูกค้าได้ และยังสามารถเชือมต่อกับระบบ CRM (Customer relationship management) ของทาง Infogrammer ได้อีกด้วย